Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] Lập trình viên PHP dự án 123dok thỏa thuận 1 30-10-2019
[HN] PHP Fresher/ Intern Fulltime 6 - 12 Triệu Đồng 4 31-10-2019
[HN] - AI Engineer (Machine Learning, NLP) 15 Triệu Đồng 1 31-10-2019
[HN] - Lập trình viên PHP Bảo Kim 10 - 20 Triệu Đồng 2 31-10-2019
TTS PHP Parttime/ Fulltime 3- 5 trệu đồng 1 31-10-2019
[HN] - TTS PHP Parttime/ Fulltime 3- 5 trệu đồng 1 31-10-2019
[HN] - Lập trình viên PHP 8 - 12 triệu đồng 1 31-10-2019
[HN] - PHP, VueJS Dự án Sosanhnha 7 - 12 Triệu Đồng 2 31-10-2019
[HN] - PHP Developer Thỏa Thuận 2 31-10-2019
[HN] - PHP VueJS Dự án vChat 6 - 12 Triệu Đồng 2 31-10-2019
Lập trình viên PHP/ Vuejs 6 - 12 Triệu Đồng 1 31-10-2019
[HN] - Lập trình viên PHP/ Vuejs 6 - 12 Triệu Đồng 1 31-10-2019
[HN] Lập trình viên PHP Bảo Kim 10 - 20 triệu đồng 1 02-11-2019
[HN] - Kỹ sư R&D (Machine Learning, Computer Vision) 10 - 15 Triệu Đồng 1 30-11-2019